d@쏊iACRj@hb|RQO

d@쏊@hb|RQO
g 430M
dg` FM
Ii/o 2SC-1338 10W
\76,800
N 1974N12